logo

RAHMET HÜKÜMLERİ

TOPLUMSAL BARIŞ VE HUZURUN TEMELLERİ
İslam Dini, bütün emir ve yasaklarında, tüm öğüt ve uyarılarında
insanı zararlardan korumayı ve onu tüm güzelliklere ulaştırmayı
amaçlamıştır. Dikkatle bakıldığı vakit görülür ki, dinin bütün hükümlerinde
insan ve toplumun sağlığı, barışı ve huzuru gözetilmiştir.
Peki, İslam Dini toplumsal barış, huzur ve mutluluğu temin etmek
düzleminde ne gibi emir, yasak ve öğütlerde bulunmuştur?
Bu pencereden dini hükümlere baktığımız vakit, şu sonuçlara
ulaşmak mümkündür:
1 – Bütün insanlık âlemi aynı atanın torunlarıdır. Bu yönüyle tüm
insanlık alemi, bir aile hükmüne sahiptir. Veya bütün insanlar aynı
cinsin evladı olarak kardeştirler.
2 – Tüm Müslümanlar, aynı dine mensup olarak dini açıdan da
bir aile ve kardeş olma özelliğine sahiptirler.
3 – Zenginlik de fakirlik de insan için bir sınavdır.
Zengin olan kibir, şımarma, israf ve bencillikten uzak durmak,
fakirlere ve muhtaçlara cömertçe yardım etmekle sorumludur.
Zayıf olan da, isyan, inkar, küfür, nankörlük ve karamsarlıktan
uzak durmak; sabır, şükür ve rızkını helal yoldan araştırmakla sorumludur.
4 – Karşılıklı rıza olmadan mülk edinmek caiz değildir. Tehdit,
hile ve haksız yollarla kazanılan para helal değildir.
5 – Zekât, sadaka, infak, cömertlik ve faizsiz borç verme İslam’da
ya emredilmiş, ya da tavsiye edilmiştir.
6 – Toplumda din ve ırk ayrımı gözetmeden tüm vatandaşların
temel hak ve hürriyetlerini korumak devletin temel görevidir.
7 – Dinde zorlama yoktur. Hiçbir kimseye zorla veya tehdit ile
din değiştirmesi veya din özgürlüğünün kısıtlanması sözkonusu olamaz.
8 – Herkesin can, mal, ırz, din ve akıl güvenliği esastır.
Devlet bu konuda herkesi korumakla sorumludur.
9 – Hukukun üstünlüğü esastır. Hukuk önünde herkes sorumludur.
10 – Devlet, milletin yıkılış ve sıkıntıları karşısında gereken önlemleri
almak ve yıkılanlara sahip çıkmakla sorumludur.
11 – İyiliği teşvik etmek ve desteklemek, kötülükleri de tenkid
etmek ve engellemek esastır. Bu konuda devletin de, milletin de
eldeki imkânları oranında bir sorumluluğu vardır.
12 – İnsanın sağlık, huzur ve refahını bozan, insana zarar veren
her hareket yasaklanmış veya tenkid edilmiştir.
13 – Din ve ırk ayrımı yapmadan herkese saygı göstermek, herkese
merhamet ve sevgi ile bakmak esastır. Çünkü insanı esasta
yücelten ALLAH’Ü TEÂLA (cc)’dır. ALLAH’n yücelttiği bir varlığa
aşağılayıcı ve yıkıcı bir yaklaşımda bulunmak doğru değildir.
14 – Baskı, zulüm, ihanet ve terör yasaklanmıştır.
15 – Toplumu birbirine düşüren, sosyal barış ve huzura darbe
vuran tüm duygu, düşünce ve davranışlar yasaklanmıştır.
Bu meyanda olmak üzere yalan, gıybet, iftira, hırsızlık, kumar, içki,
hakaret,cinayet ve ihanet gibi huy ve davranışlar yasaklanmıştır.
16 – Akrabayı, komşuyu, arkadaş çevresini veü lkeyi görüp gözetmek
ve ihtiyaç anında gerekli yardımlarda bulunmak esastır.
17 – Bitki, hayvan ve tüm tabiat alemine karşı sevgi, saygı ve
iyi niyet üzere olmak ve öylece davranmak esastır. “Yaratılmışı hoş
gördüm Yaratan’dan ötürü” ilkesi dinin temel fikir yapısını oluşturur.
18 – Konuşurken yapıcı, iyi niyetli ve dürüst olmak gerekmektedir.
Çirkin, kırıcı, yıkıcı, bölücü ve tahrik edici konuşmalardan sakınmak
emredilmiştir.
19 – Kibir, haset, fesat ve fitne çıkarmak yasaklanmıştır. Toplumun
kardeşlik, barış ve huzuruna zarar veren her söz ve hareket, ya
tenkit edilmiş ya da yasaklanmıştır.
20 – Toplumsal barış, huzur ve gelişimi temin etmek amacıyla
YÜCE ALLAH (cc)’yle buyurmuştur:
” İyilik yapmak ve takva konusunda birbirinizle yardımlaşma
içinde olunuz.
Günah işlemek ve düşmanlık yapmak konusunda ise (asla)
yardımlaşmayınız.
ALLAH’tan korkunuz. Çünkü ALLAH(cc) (bu esasa uymayanlar
karşısında) azabı çok çetin olandır.” (Maide: 5 / 2)
Takva: İnsana ve topluma zarar veren ve ALLAH’ın yasak kıldığı
her şeyden sakınmak ve uzak durmaya çalışmak demektir.
ALLAH’ın hesabı, azabı ve rızasını dikkate alarak şeytan ve
nefsin isteklerinden, günahların tamamından uzak durmaya çalışmak
demektir.
Ne mutlu!
İyilik ve takvâ konusunda birbirine destek veren;
Kötülük ve düşmanlık konusunda birbirine engel olmaya çalışanlara!

Abdü’l-Hamit TEK


Leave a Reply

*

İslami Radyo - Dini Radyo - İlahi Dinle - İslami Sohbet - İslami Bilgiler - Dini Sohbet